Obiekty sportowe


Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom inwestorw firma STENRO S.C. rozszerzy?a swoj? dzia?alno?? o budow? i renowacj? obiektw sportowych i przemys?owych w technologii tradycyjnej i szkieletowej. We wsp?pracy z firmami z wieloletnim sta?em w bran?y oferujemy kompleksow? obs?ug? inwestycji od fazy projektowania do zako?czenia robt. Zapewniamy fachow? obs?ug? i doradztwo techniczne na najwy?szym poziomie a tak?e profesjonalne i sprawdzone ekipy budowlane.

Dbamy, aby pracownicy naszego przedsi?biorstwa oraz firm wsp?pracuj?cych wykazywali si?, zarwno w zakresie prac budowlanych, jak i wyko?czeniowych, wysokimi kwalifikacjami, po to aby efekt ko?cowy naszej pracy spe?nia? normy jako?ciowe by? trwa?y, estetyczny i s?u?y? Pa?stwu przez wiele lat.

W ofercie mi?dzy innymi: